top of page

ביטוח נכות / אובדן כושר עבודה

ביטוח נכות הנקרא גם ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית למבוטח, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.

מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שבוחר החוסך.

 

אובדן כושר עבודה עקב מחלות קיימות

בקרנות הפנסיה המקיפות כולל הביטוח גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהייתה קיימת וידועה גם לפני שהחוסך הצטרף לקרן הפנסיה, אך כיסוי זה נכנס לתוקף לאחר 60 חודשים (5 שנים) מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה.

החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים אינו מבטח בדרך כלל את החוסכים מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות. עם זאת המבוטח וחברת הביטוח יכולים להסכים כי הביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אולם במקרה כזה הפרמיה החודשית שישלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.

 

אובדן יכולת לעבוד במקצוע הספציפי המתאים לכישוריו של המבוטח

הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע שהוא המתאים לכישוריו. משמעות הדבר היא שאם בעתיד יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק אך יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים מכסה בדרך כלל גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח. כלומר, די בכך שהמבוטח לא יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד כדי שיהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, אף אם יש ביכולתו לעסוק בעבודה אחרת.

 

ויתור על ביטוח נכות במסגרת הביטוח הפנסיוני

*בקרנות פנסיה מקיפות לא ניתן לוותר על ביטוח הנכות.

*חוסך בביטוח מנהלים רשאי להצטרף למסלול חיסכון פנסיוני שאינו מכיל רכיב ביטוח מפני נכות. במקרה כזה אם תיגרם לו נכות, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק. למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד ואסור לו לסרב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול ללא כיסוי ביטוחי למצב של נכות.

*חשוב לציין שבקופות גמל אין רכיב של ביטוח כלל.

bottom of page