top of page

נכות כללית

תנאי זכאות:

אתה עשוי להיות זכאי במידה ואתה עונה על ארבעת התנאים הבאים:

1. גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל, מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.

 

2. הכנסות מעבודה

אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 7,522 ש"ח.אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

3. נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על בסיס ספר הליקויים של הביטוח הלאומי.

חשוב לציין שאחוזי הנכות לכל ליקוי רפואי נקבעים באופן ספציפי למקרה עצמו. לדוגמה, סוכרת המטופלת בכדורים בלבד תזכה ב-10% נכות, סוכרת יציבה ומאוזנת המטופלת בזריקות אינסולין תזכה ב-20% נכות ואילו סוכרת

שמטופלת באינסולין אך אינה יציבה תזכה ב-40% נכות.

4. דרגת אי-כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%

שימו לב, בקצבת נכות נעשית בדיקה כפולה:

1. דרגת נכות רפואית

2. דרגת אי כושר השתכרות

*לא כל מי שמקבל אחוזי נכות גבוהים בהכרח יענה על הקריטריונים של אי כושר השתכרות*

ההבדל בין אחוזי נכות רפואית לבין דרגת אי-כושר השתכרות

אחוז הנכות הרפואית הוא אחוז הנכות שקובעת הוועדה הרפואית לנכות כללית לכלל הליקויים הרפואיים מהם אנו סובלים ולפי חומרתם. האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים, הכוללת ליקויים שונים בדרגות חומרה ואחוזים שונים. כך למשל, ללחץ דם בחומרה קלה נקבעים 10% וללחץ דם בחומרה קשה עם השלכות על מצב הלב - נקבעים 40%.

אחוז הנכות הרפואית כשלעצמו אינו מזכה בקצבת נכות, אך הוא תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר ודרגת אי-הכושר. אחוז הנכות הרפואית הכולל חייב להיות בחומרה משמעותית כדי שיהיה אפשר לדון בדרגת אי הכושר. ניתן לומר שקביעת הנכות הרפואית היא תנאי סף לבדיקת דרגת אי כושר השתכרות.

 

דרגת אי-הכושר, המוגדרת באחוזים, מבטאת באיזו מידה (מלאה, חלקית או בכלל לא) איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית). אדם יהיה זכאי לקצבת נכות רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר. הגורמים העיקריים המשפיעים על דרגת אי-הכושר הם הנכות הרפואית וחומרתה, השכלה, מקצוע, ניסיון תעסוקתי ועוד.

קיימות 4 דרגות למידת אובדן הכושר: 60%, 65%, 74%, ו-100%. דרגת אובדן הכושר בשיעור של 100% מזכה את האדם בסכום הקצבה המרבי.

להלן סכומי הקצבאות

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,636 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,476 ש"ח.

 

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

הם עונים להגדרה של ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

 

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,106 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 818 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 719 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 664 ש"ח.

 

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,766  ש"ח ברוטו בחודש.

בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

 

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,382 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 1,023 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 898 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 829 ש"ח.

bottom of page