top of page

אחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר

אחוז הנכות הרפואית הוא אחוז הנכות שקובעת הוועדה הרפואית לנכות כללית לכלל הליקויים הרפואיים מהם אנו סובלים ולפי דרגת חומרתם.

האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים, הכוללת ליקויים שונים בדרגות חומרה ואחוזים שונים.

כך למשל, ללחץ דם בחומרה קלה נקבעים 10% נכות וללחץ דם בחומרה קשה עם השלכות על מצב הלב נקבעים 40% נכות.

אחוז הנכות הרפואית כשלעצמו אינו מזכה בקצבת נכות אך הוא תנאי הכרחי לקביעת דרגת אי-הכושר.

סך אחוזי הנכות הרפואית חייבים להיות בחומרה משמעותית כדי שהמוסד לביטוח לאומי יבחן את דרגת אי הכושר. למעשה, קביעת אחוזי הנכות הרפואית היא תנאי סף לבדיקת דרגת אי כושר ההשתכרות.

על מנת שייבחנו את דרגת כושר ההשתכרות, ועדה מטעם המוסד לביטוח לאומי צריך לקבוע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% כאשר אחד מהליקויים הוא בשיעור של 25% לפחות.

 

דרגת אי-הכושר, המוגדרת באחוזים, מבטאת באיזו מידה (מלאה, חלקית או כלל לא) איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית).

אדם יהיה זכאי לקצבת נכות רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר. הגורמים העיקריים המשפיעים על דרגת אי-הכושר הם: אחוזי הנכות הרפואית וחומרת הליקויים, השכלה, מקצוע, ניסיון תעסוקתי ועוד.

במידה ונקבעת קצבה, קיימות 4 דרגות לדרגת אי-הכושר: 60%, 65%, 74%, ו-100%.

דרגת אובדן הכושר בשיעור של 100% מזכה את האדם בסכום הקצבה המרבי.

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,636 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,476 ש"ח.

 

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

הם עונים להגדרה של ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

 

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,106 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 818 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 719 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 664 ש"ח.

 

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,766  ש"ח ברוטו בחודש.

בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

 

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,382 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 1,023 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 898 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 829 ש"ח.

bottom of page