top of page

פגיעה בעבודה

מהי פגיעה בעבודה?

קיימים שלושה סוגי פגיעות בעבודה העשויים לזכות את הנפגע בזכאויות שונות:

1. תאונת עבודה - תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה.

דוגמה:   

עובדת יצאה בשעות הבוקר מביתה למקום עבודתה. בדרך, נפלה ושברה את רגלה, וכתוצאה מכך לא הייתה מסוגלת לעבוד כחודשיים. התאונה תוכר כתאונת עבודה.

2. מחלת מקצוע - מחלות המוגדרות בתקנות כמחלה שנגרמה כתוצאה מחשיפה לחומרים או לסביבה כחלק מתנאי העבודה.

דוגמה:   

אדם אשר כחלק מעבודתו נחשף תדיר לאסבסט, וכתוצאה מכך לקה בסרטן ריאה, עשוי להיות מוכר כמי שלקה במחלת מקצוע.

3. מיקרוטראומה - פגיעה שנגרמה כתוצאה מפעולות ממושכות וחזרתיות כחלק מהעבודה.

דוגמה:   

לטבח בבית מלון שבמהלך עבודתו נדרש לקלף ולחתוך כמויות גדולות של ירקות ופירות פעמיים ביום למשך שעתיים ברציפות בכל פעם, נגרם נזק בשורש כף היד. הפגיעה עשויה להיות מוכרת כתשתית למיקרוטראומה.

פיצוי ב-13 השבועות הראשונים אחרי הפגיעה (דמי פגיעה)

*אדם שנפגע בעבודתו וכושר העבודה שלו ירד בשל כך, זכאי לדמי פגיעה מביטוח לאומי.

*דמי הפגיעה משולמים עבור פרק הזמן שבו לא עבד הנפגע, ולכל היותר לתקופה של 13 שבועות ממחרת יום הפגיעה (שהם 91 ימים כולל שבתות וחגים).

*כל עובד שמבוטח בביטוח נפגעי עבודה ונפגע בעבודתו, יכול להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל דמי פגיעה.

*על העובד להציג אישור רפואי כי עקב פגיעה הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו, או בעבודה מתאימה אחרת, וכן להחזיק בתעודה על אי כושר עבודה מהרופא המטפל או ממרפאה לתאונות עבודה, עם ציון הפגיעות והתקופה שבמהלכה אינו יכול לעבוד.

*את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש תוך 12 חודשים מיום האירוע. הגשת תביעה לאחר מכן עשויה לפגוע בזכאות של העובד לדמי פגיעה ואף להקטין את גובה קצבת הנכות שיקבל אם ייקבעו לו אחוזי נכות.

שיעור דמי הפגיעה

שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב לפי סכום של 75% מהכנסת המבוטח החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90.

לעובד שכיר ההכנסה החייבת בדמי ביטוח כוללת בחובה שכר שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).

אם העובד לא קיבל שכר מלא ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבל שכר מלא. על העובד להמציא למוסד לביטוח לאומי אישורים המעידים על כך שלא קיבל שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות (אישורי מחלה, חופשה וכיו"ב).

דמי הפגיעה ישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות.

מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

דמי פגיעה מופחתים

מבוטחים שנגרם להם אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתם צומצמו על פי אישור רופא קופת חולים, זכאים לדמי פגיעה מופחתים.

דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי, ולא יותר מ-8 שעות ליום.

דוגמה:   

עובדת נפגעה בעבודה ונקבע לה אי כושר עבודה חלקי, כך שעליה לעבוד 3 שעות ביום בלבד.

מכיוון שיום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי הוא בן 8 שעות, הרי שבהתאם לקביעה הרפואית העובדת יכולה לעבוד 3/8 מיום העבודה.

העובדת תהיה זכאית לדמי פגיעה בשיעור של 5/8 מדמי הפגיעה המלאים שהיו מחושבים לה ליום (כלומר 5/8 מתוך 75% של הכנסתה החייבת בדמי ביטוח לפני הפגיעה).

זכאות לקצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה, המשולמת מדי חודש; או למענק נכות מעבודה, המשולם באופן חד פעמי.

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה תטופל רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, שבעקבותיה הוכרה הפגיעה כפגיעה בעבודה.

מי שדרגת הנכות היציבה שנקבעה לו נמוכה מ-9% אינו זכאי לקצבה או למענק.

מי זכאי לקצבה ומי למענק?

מי שדרגת נכותו מעל 20%, זכאי לקצבת נכות חודשית.

מי שדרגת נכותו היא 9-19% זכאי למענק חד פעמי.

 

מועד הגשת התביעה לגמלת נכות מהעבודה

את התביעה לגמלת נכות מעבודה רצוי להגיש בסמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה ולא יאוחר מתום 12 חודשים מהמועד שבו הוכרה הפגיעה כתאונת עבודה או כפגיעה בעבודה.

הגשת תביעה לגמלת נכות לאחר 12 חודשים מהמועד היווצרות הנכות או יותר מ-12 חודשים לאחר שהמוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע כפגיעה בעבודה תיחשב כשיהוי, והמוסד לביטוח לאומי עלול להפחית את גובה הקצבה או המענק בהתאם לתקופת השיהוי.

אם הגיש העובד את התביעה להכרה בפגיעה בעבודה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה או ממועד היווצרות הנכות, ולאחר מכן הגיש את התביעה לקביעת דרגת נכות (תביעה לגמלת נכות) תוך 12 חודשים מהמועד שבו הכיר המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה, יהיה זכאי לגמלת הנכות המלאה החל ממועד תחילת הנכות, ללא כל הפחתה.

איחור מעבר ל-12 חודשים בהגשת כל אחת מהתביעות (תביעה להכרה באירוע כפגיעה בעבודה ולאחר מכן התביעה לקביעת דרגת נכות וקבלת גמלת נכות מעבודה) נחשב לשיהוי, והמוסד לביטוח לאומי עלול להפחית את גובה המענק בהתאם לתקופת השיהוי או להעניק את הגמלה רק ממועד מאוחר יותר ולא ממועד תחילת הנכות.

 

התייצבות בפני ועדה רפואית

לאחר הגשת התביעה לגמלת נכות, יקבל התובע הזמנה לוועדה רפואית לצורך קביעת דרגת הנכות.

רצוי להביא לוועדה את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו בידי הוועדה). בין המסמכים הרלוונטיים עשויים להיכלל חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.

חשוב להגיע לוועדה עם עורך דין שייצג את המבוטח בפני הוועדה וידבר בשמו.

 

שלבי הדיון בוועדה

הצגת הפגיעה מול חברי הוועדה

על הפונה לספר לחברי הוועדה על הליקויים והמחלות מהן הוא סובל שבגללן הוא מבקש גמלת נכות.

יש לספר כיצד הפגיעה פוגעת בעבודה, האם יש ירידה בהכנסות או אם יש צורך בעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (רחצה, הלבשה, ניידות בבית, אכילה וכו').

אין צורך לציין את הכאבים שמהם סובל הפונה, היות שכאבים וסבל אינם מעניקים אחוזי נכות לכשעצמם. אולם אם לכאבים יש השפעה על תפקודו, עליו לתאר את ההשפעה הזו.

 

בדיקת רופא

הרופא יחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית.

אם הוחלט לבצע בדיקה, היא מתבצעת תוך התייחסות לקשיים שצוינו בפני הוועדה ולסוג הליקויים והמחלות.

מותר לבקש מהוועדה להיכנס עם מלווה שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.

הבדיקה הגופנית מיועדת רק לצורך קביעת דרגת הנכות, ולרופא מטעם הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי או להיענות לבקשות הקשורות לטיפול רפואי.

 

קבלת ההחלטה

לאחר שהפונה עוזב את חדר הוועדה, הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות של הפונה והבדיקה שערך.

הרופא יקבע את תאריך ההתחלה של אחוזי הנכות והאם הנכות זמנית או קבועה (לצמיתות).

אם לדעת הוועדה יש לעבור בדיקות רפואיות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים לפני שתיקבע הנכות, יישלח מכתב על כך אל הפונה. במקרה זה הוא לא יידרש להגיע שוב אל הוועדה.

 

קביעת דרגת הנכות

מי שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא יהיה זכאי יותר לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה.

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה יקבלו מהמוסד לביטוח לאומי תעודת נכה עבודה וסמל מיוחד (שאותו רק הם בלבד רשאים לענוד).

אם הוועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לתקופה עתידית של שנה לכל היותר. בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית ובתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

נכה כתוצאה מפגיעת עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית והוכר כנכה נזקק עשוי לקבל קצבת נכות זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים.

 

דיון מחודש בדרגת הנכות

נפגע עבודה שנקבעה לו נכות יכול לבקש דיון מחודש על דרגת הנכות, אם חלה החמרה במצבו הבריאותי או במצבו הכלכלי.

במקרה של החמרה במצב הרפואי, יש להגיש את הבקשה לדיון מחודש לאחר שעברו לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית.

 

גובה קצבת הנכות או מענק הנכות ואופן חישובם

קצבת נכות

קצבת הנכות מתעדכנת בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

הכנסה (מעבודה או מכל מקור אחר) שיש למקבל קצבת הנכות אינה משפיעה על שיעור הקצבה המגיעה לו.

נכי עבודה שדרגת נכותם מזכה אותם בקצבה חודשית, יקבלו את הסכום המגיע להם בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם.

דוגמה   

נפגעים שנקבעה להם דרגת נכות של 100% יקבלו 100% קצבה. מי שנקבעה להם דרגת נכות של 50%, יקבלו מחצית מסכום הקצבה המלאה.

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות של 100% יקבלו קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים להם ליום כפול 30.

 

מענק נכות

סכום המענק החד פעמי שווה לקצבה חודשית כפול 43.

נפגעי עבודה שקיבלו מענק עבודה, ובעקבות החמרה במצבם הועלתה דרגת הנכות שלהם לשיעור של 20% ומעלה, יקבלו קצבה חודשית וסכום המענק שקיבלו ינוכה מהקצבה.

 

קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה

נפגע עבודה עשוי להיות זכאי לקצבה חודשית מיוחדת בנוסף לקצבת הנכות מעבודה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

דרגת הנכות שנקבעה לו היא בשיעור 75% ויותר לצמיתות, או בשיעור 65% ויותר לצמיתות אם עקב הנכות הוא סובל מקשיי הליכה.

לפי חוות דעתם של פקיד השיקום, רופא המוסד לביטוח לאומי ומומחים שונים, הוא זקוק לסיוע בטיפול אישי וכיסוי הוצאות מיוחדות בשל הנכות מעבודה שנקבעה לו.

סכום הקצבה ייקבע בהתאם לרמת התלות בזולת שנקבעה לנכי העבודה, בהתאם ל-4 רמות סיוע.

 

תשלום מראש על חשבון קצבת הנכות

קצבת נכות המשולמת מדי חודש אינה הדרך היחידה עבור נפגע עבודה לקבל את התשלום שהוא זכאי לו. נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה זכאי לקבל תשלום חד פעמי מראש, באחת מהדרכים הבאות:

מקדמה מלאה או חלקית על חשבון קצבת הנכות מעבודה, המשולמת לו במטרה לשקמו כלכלית, מקצועית, או בכל דרך אחרת.

המרת קצבאות נכות חודשיות בתשלום חד פעמי. תשלום זה עשוי להיות מלא או חלקי, והוא מחושב על פי נוסחה שמביאה בחשבון את גובה הקצבה ומשך הזמן שהנפגע זכאי לקבל אותה. ניתן לחשב את הסכום בעזרת מחשבון מיוחד באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

טיפול רפואי לנפגע עבודה

טיפול רפואי ראשוני

*מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה זכאים במקרה של פגיעה בעבודה לקבלת טיפול רפואי בעקבות הפגיעה.

*עזרה ראשונה (כולל אשפוז ראשון) יכולה להינתן לנפגע על-ידי קופות החולים, מגן דוד אדום, בית חולים או מרפאה לרפואה דחופה, הנמצאים בסמוך למקום הפגיעה. המשך הטיפול יינתן רק בקופת החולים שבה מבוטח הנפגע.

*אם הנפגע נדרש לפינוי באמבולנס ביום הפגיעה, קופת החולים תממן זאת.

המשך טיפול

היקף הטיפול הרפואי שיינתן לנפגע העבודה ייקבע על-ידי רופא קופת החולים.

הטיפול הרפואי, הכלול בסל הבריאות, יינתן על-ידי קופות החולים בהתאם לחוק. נפגעי עבודה פטורים מתשלום השתתפות עצמית על הטיפול.

 

אם נפגע עבודה מבוטח בשירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים), שירותי השב"ן (שירותי בריאות נוספים) שהוא יהיה זכאי לקבל (בתשלום השתתפות עצמית) הם:

*ניתוחים פרטיים בהסכם.

*התייעצות עם מומחים בארץ.

*נפגע עבודה עשוי להיות זכאי להחזר תשלום בגין טיפול שיניים פרטי.

רפואה משלימה

נפגעי עבודה שמיצו את הטיפולים במסגרת הרפואה הקונבנציונלית, עשויים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מימון עבור טיפולי רפואה משלימה בקופות החולים

 

פיצויי פיטורים

תקופת ההיעדרות בשל תאונת עבודה אינה קוטעת את הרציפות בעבודה הנדרשת לפיצויי פיטורים (לפחות שנה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק).

דוגמה   

עובד שעבד בחנות ספרים במשך תשעה חודשים, נפל מסולם בעת העבודה.

הוא שבר את הרגל ונעדר מעבודתו במשך חודשיים וחודש אחרי שחזר לעבודה, הוחלט לפטרו עקב קיצוצים.

העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (שנדרש להם ותק של שנה במקום העבודה), למרות שחודשיים מתוך השנה הזו רותק לביתו כתוצאה מתאונת העבודה.

כאשר מחשבים את התקופה שבעדה זכאי העובד לפיצויי פיטורים מביאים בחשבון לכל היותר 30 ימי היעדרות עקב תאונת עבודה (בתנאי שבתקופות אלה היה העובד זכאי לתשלום בשל היותו עובד, כגון: דמי פגיעה) על כל שנת עבודה שבה הועסק העובד.

דוגמה:   

עובד פוטר מהעבודה לאחר שהתקיימו בינו לבין המעסיק יחסי עבודה במשך 2 שנים, במהלכן נעדר העובד בשל תאונת עבודה במשך 3 חודשים.

במשך תקופת היעדרותו קיבל העובד דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

מאחר שהעובד עבד 2 שנים אצל המעסיק, יובאו בחשבון רק 60 יום מתוך ימי היעדרותו (30 ימים על כל שנת עבודה) לצורך חישוב התקופה שבעדה הוא זכאי לפיצויי הפיטורים.

כלומר העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עבור תקופה של שנה ו-11 חודשים.

 

הפרשות לפנסיה

בחוק אין חובה על המעסיק להמשיך ולהפריש הפרשות לביטוח פנסיוני בתקופת היעדרותו של העובד בשל תאונת עבודה. עם זאת, הצדדים יכולים להסכים על כך בהסכם העבודה האישי, או שמתקיימת הוראה כזו בהסכם הקיבוצי שחל על העובד.

יחד עם זאת קיימות פסיקות סותרות של בית הדין האזורי לעבודה, לגבי החובה להפריש לביטוח פנסיוני עבור עובד שנעדר בגין תאונת עבודה.

 

צבירת ימי חופשה

מספר ימי החופשה השנתית שהעובד זכאי להם במהלך השנה שבה נעדר מהעבודה בגלל תאונת עבודה, ייקבעו לפי מספר ימי העבודה שעבד בפועל באותה שנה.

עובד שבינו לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד -מעסיק במשך כל השנה (ינואר-דצמבר), אך הוא נעדר מעבודתו במהלך השנה בגלל תאונת עבודה יהיה זכאי לימי חופשה הבאים:

אם העובד עבד לפחות 200 ימים במהלך השנה, הוא יצבור במהלך שנה זו את מלוא ימי החופשה שקבועים בחוק או בצו ההרחבה.

אם הוא עבד פחות מ-200 ימים באותה שנה, הוא יצבור את החלק היחסי ממספר ימי החופשה שקובעים בחוק או בצו ההרחבה.

למידע נוסף ראו צבירת ימי חופשה במהלך תקופת ההיעדרות בשל תאונת עבודה.

 

תשלום דמי הבראה

בית הדין האזורי לעבודה קבע שבתקופה שבה עובד מקבל דמי פגיעה עבור תאונת עבודה, הוא אינו זכאי לתשלום עבור דמי הבראה.

 

זכאות לקצבאות זקנה ושאירים

מבוטח הזכאי לקצבת נכות מעבודה וכן לקצבת זקנה או קצבת שאירים, יבחר באחת מהקצבאות.

מי שבחר בקצבת נכות מעבודה, יקבל קצבת נכות שלא תהיה נמוכה מקצבת הזיקנה או השאירים המגיעה לו.

בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי רשאי להוון את הקצבה של זכאי לקצבת נכות לצמיתות שהגיע לגיל פרישה (לשלם לו מענק חד פעמי). לאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה או קצבת השאירים המגיעה לו.

 

זכאות לקצבת נכות מעבודה נוספת עבור פגיעה אחרת

מקבל קצבת נכות מעבודה יוכל לקבל בו-זמנית קצבת נכות מעבודה נוספת עבור פגיעה אחרת, בתנאי שסך כל קצבאות הנכות שיקבל לא יעלה על הקצבה המשולמת לדרגת נכות של 100%.

 

זכאות קצבה מתוקף חוק אחר עקב אותו מאורע

מי שזכאי עקב אותו מאורע הן לקצבת נכות מעבודה והן לתגמול או למענק לפי החוקים שיפורטו להלן, יוכל לקבל רק קצבה אחת מביניהן, שאותה הוא רשאי לבחור.

החוקים הנוספים הם:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת

חוק המשטרה (נכים ונספים)

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)

זכויות נפגע עבודה מהביטוח הפנסיוני

זכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה

נפגע עבודה שמבוטח בביטוח פנסיוני ואיבד לפחות 25% מכושר העבודה שלו, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מקרן הפנסיה שלו - פנסיית נכות.

גובה הקצבה החודשית המשולמת מפנסיית הנכות נקבע על פי אחוז הנכות, גיל הנפגע, שכרו והמסלול שבו בחר להשקיע את הכספים המופרשים לקרן הפנסיה.

כדי לקבל את קצבת הנכות מקרן הפנסיה, על הנפגע למצות את מלוא ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי תוך פרק הזמן שנקבע בתקנון קרן הפנסיה או בהתאם להנחיות שקיבל מקרן הפנסיה.

אחרי שמוצו ההליכים בביטוח לאומי ואם נפסקו לנפגע דמי פגיעה, קצבת נכות או מענק נכות, קרן הפנסיה רשאית להפחית את התשלומים הללו מהתשלום שהיא חייבת לנפגע.

אם מבוטח לא מיצה את מלוא ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה רשאית להקטין באופן משמעותי את גובה קצבת הפנסיה שהיא תשלם לו.

שימו לב

למרות שניתן להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי תוך 12 חודשים, ייתכן שלצורך קבלת פנסיית נכות מקרן הפנסיה יידרש נפגע העבודה למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי מוקדם יותר, תוך פרק הזמן שנקבע בתקנון קרן הפנסיה או בהתאם להנחיותיה. מומלץ לברר את המועד המדויק מול קרן הפנסיה.

המשך הפרשות לקרן הפנסיה בתקופת קבלת פנסיית נכות

כאשר נפגע עבודה לא עובד ומקבל פנסיית נכות, לכאורה הדבר עלול לפגוע בהפרשות החודשיות שלו לקרן הפנסיה וביכולת שלו לקבל קצבה בגיל פרישה. כדי למנוע מצב זה, קרן הפנסיה לוקחת על עצמה להפריש במקום העובד את כל ההפרשות שהיה מפריש לו היה ממשיך לעבוד.

הפרשות הקרן הן באופן יחסי לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.

דוגמה   

עובד המשתכר 10,000 ₪ לחודש, נפגע בתאונת עבודה.

כתוצאה מהפגיעה, נקבעה לו נכות של 25% ונפסקה לו פנסיית נכות. לפני הפגיעה, מדי חודש הופרשו עבורו 1,850 ₪ לקרן הפנסיה.

אחרי הפגיעה, קרן הפנסיה לוקחת על עצמה לשלם 25% מסכום ההפרשות, שהינם 472.5 ₪.

אם ירצה להגדיל את קרן הפנסיה שלו ולצבור עוד זכויות פנסיוניות, הנפגע יכול להמשיך להפריש בעצמו כספים לקרן הפנסיה, ואם ימשיך לעבוד - יפריש לו המעסיק סכומים נוספים לפי החוק.

זכאות לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית

עובד המבוטח בפנסיה תקציבית (כגון עובד מדינה) וכתוצאה מפגיעת העבודה שלו לא יכול להמשיך לעבוד, עשוי להיות זכאי לקבלת קצבת פנסיה חודשית גם אם לא הגיע לגיל פרישה.

 

שיקום וסיוע כלכלי לנפגעי עבודה

נכי עבודה עשויים להיות זכאים להטבות כספיות מהמדינה בתחומים שונים:

שיקום מקצועי וסיוע בלימודים

נפגע עבודה עשוי להיות זכאי, בהתאם לתנאים, לשיקום מקצועי הכולל לימודי הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה וסיוע בהשמה במקצועו החדש.

יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי בתוך שנה מהיום שנקבעה לתובע דרגת נכות מעבודה לצמיתות.

 

מענק להתאמת תנאי המגורים, לרכישת רכב ולאביזרי עזר

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות גבוהה לצמיתות, עשויים להיות זכאים למענקים מיוחדים להתאמת תנאי המגורים, סיוע ברכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב למוגבלים בניידות.

בין הזכאים נכלל מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% ומעלה, או שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה ועקב הנכות הוא סובל מקשיי הליכה (בהתאם לאישור מרופא המוסד לביטוח לאומי).

פטור מתשלום ביטוח לאומי

מקבל קצבת נכות מעבודה שנקבעה לו נכות של 100% לתקופה של למעלה משנה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת. עם זאת:

אם הוא עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.

אם הוא עובד שכיר, על מעסיקו לשלם עבורו דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

מקבל קצבת נכות מעבודה שנקבעה לו נכות בשיעור הנמוך מ-100% או לתקופה של פחות משנה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בכל אחד מהמקרים הבאים:

אין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים.

יש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 528 ₪, נכון ל- 2022 (5% מהשכר הממוצע במשק).

 

הנחות ופטורים בתשלום מיסים

נכי עבודה שנקבעה להם נכות רפואית של 90% ומעלה, עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 40% בתשלומי הארנונה.

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת (0.5% בלבד) בקניית דירה למגוריהם.

נכי עבודה עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל בעת העברת זכות חכירה בנכס לאדם אחר. הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ₪.

 

מוות של נפגע עבודה

במציאות המצערת ביותר של מוות של נפגע עבודה, חשוב לזכור כמה זכויות שנועדו להקל על חיי יקיריו שנשארו מאחור.

 

גמלת תלויים

בני משפחה (בן/בת זוג, ילדים, הורים) של נפגע עבודה שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה, עשוים להיות זכאים לגמלת תלויים, בהתאם לתנאים.

יש להגיש את התביעה לגמלה מוקדם ככל האפשר ולא יותר משנה מיום הפטירה, אחרת עלולה להיפגע הזכאות לגמלה.

גובה הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.

אם לא מתקיימת זכאות לגמלת תלויים, יתכן שבני המשפחה זכאים לקצבת שאירים. מי שזכאי לשתי הקצבאות, יבחר באחת מהן. אם בחר בגמלת תלויים, שיעורה לא יהיה נמוך משיעור קצבת השאירים שהייתה מגיעה לו.

 

מענקים לבני משפחה

בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה זכאים למענקים בגין אירועים שונים, כגון נישואין ובר מצווה.

שיקום תעסוקתי לאלמנים

אלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה זכאי/ת לשיקום תעסוקתי הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע.

דמי מחיה לבן/בת של נפגע עבודה

ילד הזכאי לגמלת תלויים או שמשולמת עבורו תוספת קצבת תלויים, עשוי להיות זכאי לדמי מחיה, בסך 822 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022), אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

הוא סיים 8 שנות לימוד חובה.

עיקר זמנו (לפחות 24 שעות בשבוע) מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.

 

מוות של אדם שקיבל קצבת נפגעי עבודה

כאשר מקבל קצבת נפגעי עבודה הולך לעולמו, שאיריו זכאים למענק פטירה בסך 9,129 ₪ (נכון לשנת 2022), בהינתן אחד מהתנאים הבאים:

המנוח הגיע לגיל פרישה.

למנוח הייתה דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה.

בכל מקרה, שאיריו של הנפטר עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים.

bottom of page