top of page

פטור ממס הכנסה

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעורים שיפורטו בהמשך עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.

זאת בתנאי שהנכות נקבעה למשך 185 יום לפחות (נכות שנקבעה לתקופה של 184 יום או פחות לא מזכה בפטור).

*הפטור ניתן עד לתקרות שנקבעו בכל שנת מס להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שלא מיגיעה אישית.

*מי שענו על תנאי הזכאות לפטור בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית עשויים לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

*לפטור זה זכאים גם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה.

 

מי זכאי?

זכאים לפטור מי שעונים על 3 התנאים הבאים:

1. יש להם הכנסה חייבת במס.

2. נקבעה להם נכות רפואית לצמיתות, או נכות זמנית למשך 185 יום לפחות, לפי אחד מהחוקים -חוק הנכים, גזזת, ביטוח לאומי וכו'.

3. הנכות שנקבעה להם היא בשיעורים שיפורטו בהמשך.

 

הזכאות לפטור ניתנת במקרים הבאים:

1. למי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% לפחות לפי אחד מהחוקים שצוינו לפני כן.

*אם נקבעה להם נכות בשיעור 90% כתוצאה מחישוב משוקלל של כמה ליקויים, אחד מהליקויים צריך להיות בשיעור 40% לפחות.

2. למקבלי קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה), שנקבעה להם דרגת נכות באחד מהשיעורים הבאים:

100% על ליקוי אחד

90%  לפחות בחישוב משוקלל של כמה ליקויים (ובתנאי שהיו מסתכמים ב-100% לפחות בחישוב רגיל)

 

החזר רטרואקטיבי

מי שענו על תנאי הזכאות לפטור בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית עשויים לקבל החזרי מס עד 6 שנים רטרואקטיבית.

 

תקרות ההכנסות הפטורות ממס

*הפטור ניתן על הכנסות עד לתקרות (הסכומים המירביים) שנקבעו ומפורטות בהמשך.

*תקרות שונות נקבעו להכנסה מיגיעה אישית ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית.

*מי שהכנסתם נמוכה מהתקרה יהיו זכאים לפטור ממס על כל ההכנסה, ומי שהכנסתם גבוהה מהתקרה יהיו זכאים לפטור חלקי עד לסכום התקרה.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית

*למקבלי קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 684,000 ₪ לשנה (נכון ל-2022).

*בשאר המקרים שנקבעה בהם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 445,200 ₪ לשנה (נכון ל-2022).

דוגמה

עובד שמשתכר 400,000 ₪ בשנה ונקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות יהיה פטור מתשלום מס על כל הכנסתו השנתית מהעבודה.

*אם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 81,960 ₪ (נכון ל-2022). ראו פרטים על אופן חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס בהמשך.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שלא מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספים ששולמו בגלל נזקי גוף)

*התקרה שפטורה ממס על הכנסות שכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגלל נזקי גוף) היא 81,960 ₪ לשנה (נכון ל-2022). תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).

*הפטור יינתן גם עבור הכנסה שלא מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-81,960 ₪ (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).

דוגמה

אם לעובד מהדוגמה הקודמת יש גם הכנסות שלא מעבודה, הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס עליהן כי הכנסתו השנתית מהעבודה (400,000 ₪) עולה על 81,960 ₪.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שלא מיגיעה אישית כולל ריבית על כספים ששולמו בגלל נזקי גוף

*למי שהייתה הכנסה מריבית על כספי פיצויים/ביטוח ששולמו בגלל נזקי גוף והופקדו בפיקדון/תוכנית חיסכון/קופת גמל:

*התקרה שפטורה ממס על הכנסותיהם מיגיעה אישית והכנסותיהם שלא מיגיעה אישית היא 337,200 ₪ לשנה (נכון ל-2022).

*תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).

*הפטור יינתן גם עבור ההכנסה שלא מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-81,960 ₪ (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).

דוגמה

*לילד שעבר תאונה נקבעה נכות רפואית בשיעור 100%.

*בעקבות התאונה הוא קיבל כספי פיצויים שהופקדו בתוכנית חיסכון. הריבית שמשולמת מהתוכנית היא 100,000 ₪ לשנה.

*היות שאין לילד כל הכנסה מיגיעה אישית הוא זכאי לפטור ממס על כל סכום הריבית.

 

תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות

חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס

מי שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה החל מאמצע שנת מס:

*הפטור באותה שנת מס יחושב לגבי חלק מהכנסתם.

*סכומי כל התקרות יחושבו באופן חלקי לאותה שנה, לפי היחס שבין מספר הימים שהנכות נקבעה לגביהם לבין 365.

מי שנקבעה להם נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום:

*הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתם בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים באותה שנה שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365.

*אם תקופת הנכות שנקבעה להם נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.

bottom of page