top of page

מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)

מוגבלות שכלית התפתחותית (בעבר נקראה פיגור שכלי) היא הפרעה נוירו-התפתחותית שבה התפקוד האינטלקטואלי נמוך בהשוואה לאדם הממוצע. אנשים עם מוגבלות זו סובלים מאיחור משמעותי או קושי משמעותי ברכישת מיומנויות למידה, מיומנויות תקשורת ומיומנויות הדרושות לפעולות היומיום. 

לעניין תביעה לקצבה מול המוסד לביטוח לאומי, להלן אחוזי הנכות הניתנים:
(1)    מוגבלות שכלית התפתחותית גבולית (מנת משכל 70 עד 79) 20%
(2)    מוגבלות שכלית התפתחותית קלה (מנת משכל 55 עד 69) 40%
(3)    מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית (מנת משכל 40 עד 54) 65%
(4)    מוגבלות שכלית התפתחותית קשה (מנת משכל 30 עד 39) 75%
(5)    מוגבלות שכלית התפתחותית חמורה (מנת משכל 0 עד 29) 100%

כאשר בוחנים מוגבלות שכלית התפתחותית אצל ילדים הקצבאות נמדדות כדלהלן:
*הילד אובחן כסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית קלה - זכאות בשיער 50% בשל השגחה חלקית.
*הילד אובחן כסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית בינונית-קשה - זכאות בשיעור 100% בשל השגחה מלאה.
*הילד אובחן כסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית עמוקה - זכאות בשיעור 188% בשל תלות מוחלטת בעזרת הזולת.

מנת תפקוד נמוכה לפעוטות (DQ)
ילד עם DQ בין 56 ל-62 – זכאות בשיעור 50% בשל הצורך בהשגחה חלקית.
ילד עם DQ של 55 ומטה  – זכאות בשיעור 100% בשל הצורך בהשגחה מלאה.

רק בריאות
רז גלבוע, עו"ד

bottom of page