top of page

אוטיזם

אוטיזם הוא שם כללי לקשת של מצבים שמאופיינים בהפרעה התפתחותית־נוירולוגית שמקשה על האדם לקיים אינטראקציה חברתית ותקשורתית. בחומרת ההפרעה יש דרגות שונות. לכן השם המדויק הוא "הפרעות בספקטרום האוטיסטי".

ילד המאובחן עם אוטיזם מוגדר כ"ילד עם ליקוי מיוחד", הזכאי לגמלה בשיעור שנקבע בתקנות אשר עד להודעה חדשה עומד על 100%, וזאת ללא קשר לרמת התפקוד ומידת התלות שלו בזולת כלומר, עצם היותו של הילד מאובחן עם אוטיזם מייתר את הצורך בוועדה רפואית לבחינת אחוזי הנכות ומזכה אותו ב- 100% גמלת ילד נכה.

בשונה מהזכאות לגמלת ילד נכה הניתנת לילדים עד גיל 18 באופן אוטומטי, הרי שנכון להיום לא קיימת כל הגדרה בתקנות הביטוח הלאומי הנוגעות לבוגרים. על כן, קצבת הנכות הכללית ניתנת לאנשים על הספקטרום האוטיסטי באמצעות סעיף הדן בנכויות נפשיות וסעיף הדן במוגבלות שכלית התפתחותית.

מעבר לקצבת נכות כללית ניתן להגיש במקביל תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, הזכאות לקצבה ושיעוריה נקבעים בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בפעולות היום יום שהן: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה והיגיינה אישית, וכן בהתאם לצורך בהשגחה למניעת סכנה לו או לזולת.

 

רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד

bottom of page