top of page

שירותים מיוחדים

לקצבה זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

בנוסף, זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

1. מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.

2. מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר - בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי - שלושה חודשים מיום ההשתלה.

3. חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

 

*מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

 

תנאי הזכאות:

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

1. הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.

2. הוא מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי, וביטוח לאומי קבע לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות החל משנת 2022 או 60% לפחות עד שנת 2021 או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובתנאי שהוא עונה גם על התנאים האלה:

# הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.

# הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע - 59,350 ₪.

 

1. מי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות יהיה זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.

לבעל רכב - קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות.

2. הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

סכום הקצבה לשירותים מיוחדים נקבע בהתאם למידה שבה אתה זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום.

 

ישנן ארבע רמות זכאות לקצבה החל ב- 01.01.2023:

 

1. קצבה בשיעור 50% - משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת. סכום הקצבה - 1,676 ש"ח .

2. קצבה בשיעור 112% - משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה. סכום הקצבה - 3,882 ש"ח.

3. קצבה בשיעור 188% - משולמת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה. סכום הקצבה - 6,194 ש"ח .

4. קצבה בשיעור 235% - רמת זכאות חדשה מינואר 2022. משולמת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה וזקוק להשגחה מתמדת ואינו מקבל תוספת לנכה מונשם. סכום הקצבה -7,872 ש"ח.

bottom of page