top of page

הוצאת תו נכה
1450 ש"ח + מע"מ
על בסיס הצלחה בלבד

מי זכאי לקבלת תג נכה?

בקשה לתג חניה לנכה יכולים להגיש כל מי שסובלים ממחלה או ממספר מחלות שבגינן הם מתקשים בהליכה או שתנועותיהם בדרכים מסוכנות לבריאותם או שהם מרותקים לבית (בהתאם למסמכים רפואיים עדכניים).

עיוורים (בעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר שהם עונים על אחד מאלה:

1. נכותם הרפואית היא בשיעור של 60% לפחות ותנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם.

2. הם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכיסא גלגלים לצורך ניידותם.

3. הם נכים שזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל הנכות שברגליהם.

 

סוגי התגים שמונפקים לזכאים:

תג נכה רגיל (משולש ירוק)

תג נכה על כיסא גלגלים (מלבן כחול)

תג נכה רגיל של משרד הביטחון (משולש ירוק וכלנית)

תג נכה על כיסא גלגלים של משרד הביטחון (מלבן כחול וכלנית)

חוק חניה לנכים לא עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים.

ניתן לשייך שני כלי רכב לתג חניה אחד במידה ושניהם משמשים להסעת הנכה, כולל כלי רכב שלא בבעלות הנכה, שמשמשים את הנכה דרך קבע (גם אם משויכים לתג שני רכבים, יונפק תג אחד בלבד). השימוש בתג מותר רק ברכב שמשויך לתג, ורק כאשר הנכה ברכב, כנהג או כנוסע.

1657031054225.png
עורך דין רז גלבוע

לבדיקת זכאותכם
ללא עלות או התחייבות

bottom of page